၁၉၈၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဗဟိုအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ၅၅၃ ဦး၊ ဧည့်နိုင်ငံသား ၂၇၈၆၆ ဦးနှင့်နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ၁၅၁၄၀၂ ဦးရှိကြောင်း လဝကတာဝန်ရှိသူ ပြောကြား

၁၉၈၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဗဟိုအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ၅၅၃ ဦး၊ ဧည့်နိုင်ငံသား ၂၇၈၆၆ ဦးနှင့် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ၁၅၁၄၀၂ ဦးရှိကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။ သြဂုတ်

Read more