မကွေးတိုင်းရှိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ Case-53 Negative နှစ်ကြိမ် ထွက်သောကြောင့် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရရှိ

မကှေးတိုငွးဒသကှေီးရှိ COVID-19 အတညပွှုလူနာ (Case-53) အသကွ ၃၁ နှဈအရှယွ အမှိုးသားအား ဆေးကုသပေးပှီး Negative နှဈကှိမွ ထှကသွောကှောင့ွ ယနေ့ (မေ ၃ ရကွ) နံနကကွ မကှေးမှို့ အထှထှရေေောဂါကုဆေးရုံကှီးမှ ဆငွးခှင့ရွရှိခဲ့ပှီး မှို့သဈမှို့ အထက (၁) Facility Quarantine စငတွာတှငွ ၇ ရကနွှင့ွ Home Quarantine ၇ ရကွ နထေိုငရွမညဖွှဈကှောငွး သိရသညွ။

မကှေးတိုငွးဒသကှေီး မှို့သဈမှို့နယမွှ အသကွ ၃၁ နှဈအရှယရွှိ အမှိုးသားသညွ ထိုငွးနိုငငွံမှ ပှနလွညွ ရောကရွှိလာခဲ့ပှီး သတမွှတနွရောတှငွ Facility Quarantine ထားရှိ၍ စောင့ကွှည့စွဈဆေးခဲ့ရာမှ ကိုရိုနာဗိုငွးရပဈွပိုး တှေ့ရှိခဲ့ခှငွးကှောင့ွ မကှေးမှို့ အထှထှရေေောဂါကု ဆေးရုံကှီးသို့ ဧပှီ ၁၄ ရကနွေ့တှငွ ပှောငွးရှှေ့၍ အထူးကှပမွတွ ကုသဆောငအွတှငွး ထားရှိဆေးကုသပေးခဲ့ခှငွး ဖှဈကှောငွး သိရသညွ။

“မကှေးတိုငွးဒသကှေီး ဆေးရုံကှီးမှာ တကရွောကနွတေဲ့ COVID-19 လူနာ အမှတစွဉွ ၀၅၃ ဟာဆိုရငဖွှင့ွ ပှနစွဈ Negative နှဈခါပှတဲ့အတှကွ ဆေးရုံက ဆငွးပေးမှာ ဖှဈပါတယွ။ ဒီနေ့ကတော့ မကှေးတိုငွးအတှကွ မငွဂြလာရှိတဲ့နေ့ပါ။ ဒါဟာ အားလုံးရဲ့ အောငမွှငမွှုလို့ ပှောရမှာပါ။ တွိုငွးဒသကှေီး အစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ပံ့ပိုးမှု၊ ကုသရေးအဖှဲ့ရဲ့ အနီးကပကွှီးကှပမွှုနဲ့ ကှှနတွောတွို့ ကနွှးမာရေးဝနကွှီးဌာနရဲ့ ဆောငရွှကမွှုနဲ့ အဓိက က ကနွှးမာရေးဝနထွမွးတှေ၊ ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ ဆရာဝနတွှေ၊သူနာပှုတှေ အားလုံး တကညွီလကညွီ ကှိုးစားမှုရဲ့ အောငမွှငမွှုလို့ ပှောရမှာပါ” ဟု မကှေးမှို့ အထှထှရေေောဂါကု ဆေးရုံကှီးမှ ဆေးရုံအုပကွှီး ဒေါကတွာမှတစွိုးက ပှောကှားသညွ။

အဆိုပါလူနာ၏ မဲဆနဒြနယမွှ တိုငွးဒသကှေီး လှှတတွောကွိုယစွားလှယဖွှဈပှီး မကှေးတိုငွးဒသကှေီး လှှတတွောွ ဒုတိယဥကကြဋဌြဖှဈသည့ွ ဦးဇောမွှိုးဝငွးက “သူက စပှီးရောဂါပိုးတှေ့ပှီ ဆိုကတညွးက သူက ကနွှးမာရေး အထူးကောငွးမှနပွါတယွ။ နောကတွဈခုကကတှော့ ကနွှးမာရေး ပှုစုစောင့ရွှောကမွှုမှာကလှညွး အားလုံးပှည့စွုံတယွ။ သူနဲ့လညွး ကှှနတွောတွု့ိက ဖုနွး Video Call တှလညွေး ခေါလွို့ရတယွ။ ခုလညွး ကနွှးကနွှးမာမာနဲ့ပဲ ဆေးရုံက အောငအွောငမွှငမွှငွ ဆငွးနိုငခွဲ့တာပါ။ ကှှနတွော့ွ မဲဆနဒြနယကွလညွး ဖှဈတော့ ကှှနတွောလွညွး တတနွိုငသွလောကွ ဝိုငွးဝနွးပှီးတော့ ကူညီခဲ့ပါတယွ။ အခု (မေ ၃ ရကွ) နေ့ခငွး ၁၂ နာရီ မိနဈ ၂၀ မှာ မှို့သဈ အထက (၁) စငတွာကို ရောကပွါတယွ။ နောကတွဈခုကကှ ပှညသွူတှကေ အစိုးရိမလွှနကွှတာ တှရှေိတယွ။ သို့သောလွညွးပဲ ကနွှးမာရေးဝနကွှီးဋဌြာနရဲ့ လမွးညှှနထွားတဲ့ လမွးညှှနခွကှတွှေ၊ သတိပေးခကှတွှကေို တိတိကကှ လိုကနွာမယဆွိုရငွ ကှှနတွောတွို့က အထူးစိုးရိမစွရာ မရှိဘူး ဆိုတာကိုလညွး ကမပွိနွးလညွးလုပတွယွ။ ပညာပေးတှလညွေး ဝိုငွးဝနွးပှီး လုပကွှပါတယွ။ အဲဒီအတှကွ မှို့သဈမှာတော့ စိုးရိမစွိတလွညွး လှော့ပါပှီ” ဟု ပှောကှားသညွ။

မကှေးတိုငွးဒသကှေီးအတှငွး နိုငငွံခှားမှ ပှနလွာသူမှားနှင့ွ အခှားတိုငွးဒသကှေီးနှင့ွ ပှညနွယမွှားမှ ပှနလွာသူမှားအား သတမွှတနွရောမှားတှငွ ၂၁ ရကွ စောင့ကွှည့ရွနွ အမိန့ထွုတထွားကှောငွး စှေးမှားကိုလညွး ပိတထွားဆဲဖှဈပှီး ခရီးသညတွငယွာဉမွှားကိုလညွး မေ ၁၅ ရကနွေ့အထိ ရပဆွိုငွးထားရနွ ထုတပွှနထွားကှောငွး သိရသညွ။