အမေရိကန်တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများ တစ်ကျော့ပြန် မြင့်တက်လာပြီး သီတင်းပတ် သုံးပတ်အတွင်း ကူးစက်သူ နှစ်ဆ မြင့်တက်လာ

အမရေိကနနြိုငငြံတှငြ လပေါငြးမွားစှာ ကိုရိုနာဗိုငြးရပဈြကူးစကမြှုမွား ကဆွငြးသှားပှီးနောကတြှငြ ကူးစကမြှုမွား တဈကွော့ပှနြ မှင့တြကလြာခဲ့ကာ ကူးစကမြှု မှနဆြနသြည့ြ ဒယတြာဗိုငြးရပဈြမွိုးကှဲကူးစကမြှု၊ ကာကှယဆြေးထိုးနှံမှုနှုနြး ကဆွငြးခှငြးနှင့ြ ဇူလိုငြ ၄ ရကြ လူစုလူဝေးပှုလုပမြှုမွားကှောင့ြ လှနခြဲ့သည့ြ သီတငြးသုံးပတအြတှငြး နေ့အလိုကြ ကူးစကသြူဦးရသညြေ နှဈဆ မှင့တြကလြာခဲ့သညြ။

ဇှနြ ၂၃ ရကြ တဈနေ့တညြးအတှငြး ကူးစကသြူ ၁၁၃၀၀ ရှိခဲ့ရာမှ ဇူလိုငြ ၁၂ ရကတြှငြ ၂၃၆၀၀ ခန့အြထိ ခုနတြကသြှားခဲ့ကှောငြး ဂွှနဟြော့ကငြးဈတကျကသိုလမြှ ထုတပြှနသြည့ြ ကိနြးဂဏနြးမွားအရ သိရသညြ။ မိနြးပှညနြယနြှင့ြ တောငဒြါကိုတာပှညနြယမြှလှဲ၍ ပှညနြယအြားလုံးတှငြ ကူးစကသြူဦးရသညြေ လှနခြဲ့သည့နြှဈပတအြတှငြး မှင့တြကခြဲ့သညြ။

“ ဇူလိုငြ ၄ ရကနြေ့ အားလပရြကအြပှီးမှာ ရောဂါကူးစကမြှုအခှအနေဟော ကွှနတြောတြို့ မွှောလြင့ထြားတဲ့အတိုငြး တဈထပတြညြး ဖှဈနတောက တိုကဆြိုငမြှုမဟုတဘြူး ဆိုတာ ကွိနြးသပေါတယြ” ဟု စိန့လြူးဝဈစမှို့ရှိ ဝါရှငတြနတြကျကသိုလြ၏ ကူးစကရြောဂါဆိုငရြာဌာန၏ ပူးတှဲဒါရိုကတြာ ဒေါကတြာ ဘီလပြေါငဒြလကေ ဆိုသညြ။

တဈခွိနတြညြးမှာပငြ နိုငငြံ၏နရောအခွို့၌ ကာကှယဆြေးထိုးရနြ ငှငြးဆနမြှုမွား ကယွကြယွပြှန့ပြှန့ရြှိလာခဲ့ကာ အိနျဒိယတှငြ ပထမဆုံးတှေ့ရှိခဲ့သည့ြ အလှနကြူးစကမြှနသြော ဗီဇပှောငြး ဗိုငြးရပဈြမွိုးကှဲ ကူးစကမြှု အခွိုးအစားမှာလညြး ပိုမိုမွားပှားလာခဲ့သညြ။

တဈနိုငငြံလုံးမှ အမရေိကနပြှညသြူ ၅၅.၆ ရာခိုငနြှုနြးသညြ ကိုဗဈကာကှယဆြေး အနညြးဆုံးတဈကှိမြ ထိုးနှံထားပှီးဖှဈဟု ရောဂါကာကှယထြိနြးခွုပရြေးဌာန  (CDC) ၏အဆိုအရ သိရသညြ။ သီတငြးနှဈပတအြတှငြး နထေိုငသြည့ြ လူဦးရအခွေိုးအစားအရ ကူးစကမြှုအမွားဆုံး တိုးလာခဲ့သည့ြ ပှညနြယငြါးခုလုံးသညြ ကာကှယဆြေးထိုးနှံမှု လွော့ကသွှားသည့ြ ပှညနြယမြွားဖှဈနကော မဈဆူရီတှငြ ၄၅.၉ ရာခိုငနြှုနြး၊ အာကငဆြကဈြတှငြ ၄၃ ရာခိုငနြှုနြး၊ နီဗားဒါးတှငြ ၅၀.၉ ရာခိုငနြှုနြး၊ လူဝီစီယားနားတှငြ ၃၉.၂ ရာခိုငနြှုနြးနှင့ြ ယူတာတှငြ ၄၉.၅ ရာခိုငနြှုနြး အသီးသီးရှိခဲ့သညြ။

လတတြလော ကူးစကမြှုမွား သိသိသာသာ မှင့တြကနြသေောလြညြး အမရေိကနြ၌ ကူးစကမြှု အထှတအြထိပကြာလသို့ ရောကရြှိခဲ့သည့ြ ဇနနြဝါရီလအတှငြး တဈရကလြွှငြ ကူးစကသြူ နှဈသိနြးငါးသောငြးဝနြးကငွြ ရှိခဲ့သည့ြ ပမာဏနှင့ြ နှိုငြးယှဉလြွှငြ မွားစှာ နညြးပါးနဆေဲဖှဈသညြ။ သဆေုံးမှုနှုနြးမှာလညြး ဆောငြးရာသီကာလက တဈရကလြွှငြ သဆေုံးသူ ၃၄၀၀ ကွောအြထိ ရှိခဲ့သောလြညြး လတတြလောတှငမြူ နေ့အလိုကသြဆေုံးသူ ၂၆၀ အောကတြှငြ ရှိနပှေီး ယငြးမှာ ကာကှယဆြေးထိုးနှံမှုကှောင့ြ ကူးစကခြံရသူမွားကို အသကသြဆေုံးမှုနှင့ြ ရောဂါပှငြးပှငြးထနထြနြ မဖှဈပှားအောငြ ထိရောကစြှာ ကာကှယပြေးနိုငသြည့ြ အထောကအြထားလညြး ဖှဈပသညြေ။

ကူးစကမြှုမွား မှင့တြကနြစဉြေ လော့ဈအိနဂြလွိဈနှင့ြ စိန့လြူးဝဈကဲ့သို့ နရောမွားတှငြ ဒသနျေတရ ကနွြးမာရေးအာဏာပိုငမြွားက ကာကှယဆြေးထိုးနှံထားသူမွားကိုပငြ လူအမွားကှား သှားလာရာ၌ နှာခေါငြးစညြး ပှနတြပကြှရနြ ပနကြှားထားသညြ။ ရှီကာဂိုမှို့တှငလြညြး မဈဆူရီနှင့ြ အာကငဆြကဈြပှညနြယမြှ လာရောကသြူမွားအနဖှငေ့ြ ကာကှယဆြေးထိုးနှံထားခှငြး မရှိပါက ၁၀ ရကကြှာ အသှားအလာစောင့ကြှည့ရြနြ သို့မဟုတြ ဆေးစဈရာတှငြ ရောဂါပိုးကငြးစငရြမညဟြု တာဝနရြှိသူမွားက ဇူလိုငြ ၁၃ ရကတြှငြ ထုတပြှနခြဲ့သညြ။