မြဝတီ-မဲဆောက်လမ်းမှ သြဂုတ်လ၁၉ ရက်နေ့က MoU လုပ်သား ၈၀၀ ကျော် စေလွှတ်ခဲ့ပြီး သုံးလကျော် အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လုပ်သား ၂၀၀၀၀ ကျော် ပို့ဆောင်ခဲ့

မှဝတီ မဲဆောကွ အမှတွ ၂ ခစှကွှညရွေး တံတားမှတဆင့ွ ထိုငွးနိုငငွံသို့ MoU စနဈဖှင့ွ လုပသွား (၈၀၀) ကှောွ ကို ဩဂုတလွ ၁၉ ရကနွေ့က ပို့ဆောငွးခဲ့ကှောငွးသိရသညွ။

ဩဂုတလွ ၁၉ ရကနွေ့က ထိုငွးနိုငငွံသို့  MoU လုပသွား ပို့ဆောငပွေးခဲ့ သည့ွ ပှညပွအလုပအွကိုငွ အကှိုးဆောငွ အဂငှစွေီ ကုမပြဏီမှားအနကွ ပှင့ဖွူးအောငွ အဂငှစွေီမှ လုပသွား (၃၃၃) ဦး ပို့ဆောငခွဲ့ပှီး  ထိုငွးနိုငငွံရှိ  စားသောကဆွိုငွ၊ စကရွုံ၊ အလုပရွုံမှားကို သှား ရောကအွလုပွ လုပကွိုငွ ကှရမညဖွှဈကှောငွးသိရသညွ။

မှနမွာရှှရနေံ့ အဂငှစွေီမှ  လုပသွား(၁၉၄)ဦးစလှေှတခွဲ့ပှီး ထိုငွး နိုငငွံရှိ နာနတသွီးစကရွုံ၌ သှားရောကလွုပကွိုငရွမှာဖှဈသညွ၊၊New Coven ant အဂငှစွေီမှ လုပသွား (၂၆၃) ဦးမှာ ထိုငွးနိုငငွံရှိ Apple Film Co.,Ltd, Akaradet Co.,Ltd, စတဲ့ ကုမပြဏီ ၅ ခုပိုငွ လုပငွနွးမှားရှိရာသို့  သှားရောကွ အလုပလွုပကွိုငရွမညဟွုသိရသညွ။

ထို့အပှငွ ထိုငွးနိုငငွံ ဘနကွောကမွှို့ရှိပငလွယစွာလုပငွနွးတှငွ တရားဝငအွလုပလွုပကွိုငရွနွ နှဈနိုငငွံသဘောတူစာခှုပွ ဖှဈMoUလုပသွား အမှိုးသား ၄ဝဦး၊ အမှိုးသမီး ၁ဝဦးတို့ကို ဩဂုတလွ ၁၉ရကနွေ့က ကော့သောငွး – ရနောငွး ရလမွေးကှောငွးမှစလှေှတခွဲ့ကှောငွးလညွးသိရသညွ။

နှဈနိုငငွံသဘောတူစာခှုပွ (MoU) စနဈဖှင့ွ ကော့သောငွး- ရနောငွး လမွးမှ  သုံးလကှောွ အတှငွး ထိုငွးကုမပြဏီ ၁၆ခုကို (၁၈)ကှိမွ ပို့ဆောငွ ပေးခဲ့ပှီး အလုပသွမားဦးရေ (၂,၁၆၉)ဦး ရှိပှီဖှဈသလို မှဝတီ-မဲဆောကလွမွးကှောငွးမှ ပို့ဆောငခွဲ့သည့ွ MoUလုပသွားအပါအဝငွ ၂၀၂၂မလေ

၁ဝရကနွေ့မှသှဂုတလွ ၁၉ရကနွေ့အထိ MoUလုပသွားပေါငွး ၂၀၀၀၀ ကှောစွလှေှတခွဲ့ပှီးဖှဈကှောငွး မှနမွာပှညသွားမှားအရေးပူးတှဲလှုပရွှားမှုကောမွတီ(JACBA)ဥကကြဌ ဦးမိုးကှိုးကပှောသညွ။

“”ပီးခဲ့တဲ့ မလေ ၁ဝရကနွေ့ကနယနေေ့ထိ ထိုငွးနိုငငွံကို  MoUလုပသွား ၂၀၀၀၀ ကှောွ စလှေှတနွိုငပွှီဖှဈတဲ့အတှကတွဈစုံတဈရာ မှနဆွနလွာတယွ၊ဒီထကပွိုပှီးမှနရွငတွော့ကောငွးတာပေါ့၊ဘာကှောင့ဆွိုတော့ ထိုငွးနိုငငွံ စကရွုံအလုပွ လုပငွနွးခှငတွှေ၊ဆောကလွုပရွေးလုပငွနွးခှငတွှေ၊electronic လုပငွနွးခှငတွှေ၊ပငလွယစွာလုပငွနွးခှငတွှေ၊လယယွာလုပငွနွးခှငတွှမှော လုပသွား တဈသိနွးခှဲထိ ခေါမွှာ ဖှဈပါ တယွ။

ဘာဘဲဖှဈဖှဈ မေ၊ဇှနွ၊ဇူလိုငွ၊သှဂုတသွုံးလကှောအွတှငွးမှာ ၂၀၀၀၀ ကှောဆွိုတော့ နညွးနသေေးတယွ။ထိုငွးနိုငငွံမှာ အလွိုရှိခိုကမွူဝါဒကောငွးကောငွးနဲ့ မှနမွှနဆွနဆွနွ သှကလွှကလွကလွကွ ပို့ဆောငပွေးကှပါ၊ “”ဟု ဦးမိုးကှိုးကပှောကှားခဲ့သညွ။