ခြောက်လအတွင်း FMI ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ဝင်ငွေမှာ ယခင်နှစ်ကာလတူထက် ၁၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် ရိုးမဘဏ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေလျော့နည်းခြင်းဖြစ်

ခြောက်လအတွင်း FMI ကုမ္ပဏီ အုပ်စု၏ဝင်ငွေမှာ ယခင်နှစ်ကာလတူထက် ၁၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပြီး အဓိကအား ဖြင့် ရိုးမဘဏ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေလျော့နည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း First Myanmar Investment Public Co.,Ltd(FMI) က ထုတ်ပြန်သည့်  ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

အဆိုပါအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ် ၃၁ ရက်အထိ (၂၀၂၂ မတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)ခြောက်လတာကာလအတွင်း  လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကို ဖော်ပြထားပြီး ကြောင်းကျိုးဆီလျော်သော နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုပြုလုပ်နိုင်ရန် ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ် ၃၁ ရက်အထိ (၂၀၂၁ မတ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်)ကာလကို ဖော်ပြထားသော နှစ်ဝက်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာနှင့် ယှဉ်တွဲအသုံးပြုထား သည်။

၂၀၂၂ မတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေမှာ ကျပ် ၁၃၈ ဒသမ ၇ ဘီလျံရရှိခဲ့သဖြင့် ၂၀၂၁ မတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ ကျပ် ၁၆၄ ဒသမ ၁ ဘီလျံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ငန်းစု၏ ဝင်ငွေကျဆင်းရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍ (ရိုးမဘဏ်) မှ ခြောက်လပတ်အတွက် ဝင်ငွေရရှိမှုလျော့နည်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍ (ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ)မှ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ သိသိသာသာတိုးလာခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်းဝင်ငွေကျဆင်းမှုမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် သက်သာစေခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။

ရိုးမဘဏ်မှရရှိသောဝင်ငွေသည် ၂၀၂၁ မတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ် ၁၄၆ ဒသမ ၈ ဘီလျံရရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ် ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်တွင် ကျပ် ၁၀၈ ဒသမ ၉ ဘီလျံသာရရှိခဲ့သဖြင့် ၂၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် အတိုးမှရရှိသောဝင်ငွေ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုမှရရှိသောဝင်ငွေနှင့် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များပေါ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှရရှိသောဝင်ငွေများ လျော့နည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပန်းလှိုင်ဆေးရုံမှဝင်ငွေမှာ ၂၀၂၁ မတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ် ၁၇ ဒသမ ၂ ဘီလျံရရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၂၂ မတ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၂၉ ဒသမ ၇ ဘီလျံရရှိခဲ့သဖြင့် ၇၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းသို့ သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည် ။ အဆိုပါဝင်ငွေ၏ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆေးရုံ၏ပင်မဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သော ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှရရှိခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန် ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းမှာ COVID-19 ရောဂါနှင့်သက်ဆိုင်သည့်  ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများမှရရှိခြင်းဖြစ်သည်။

ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ၂၀၂၂ မတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အကြမ်းအမြတ်သည် ကျပ် ၅၅ ဒသမ ၁ ဘီလျံရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ မတ် ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်၏အကြမ်းအမြတ် ကျပ် ၇၇ ဒသမ ၇  ဘီလျံနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် ရိုးမဘဏ်၏ အကြမ်းအမြတ်ကျဆင်းခြင်းအပြင် ဘဏ်၏ Customer များမှ အပ်နှံငွေပိုမိုမြင့်မားလာခြင်းကြောင့် ထိုအပ်နှံငွေအပေါ် ပေးရသော အတိုးစရိတ်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်  ၂၀၂၁ မတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက  ယေဘုယျအတိုးနှုန်း မြင့်တက်လာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များသည် ၂၀၂၁ မတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၂ မတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ငါးရာ ခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုသို့ အသုံးစရိတ်များ ကျဆင်းရသည့်အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ ၂၀၂၂ မတ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပန်းလှိုင်ဆေးရုံနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ချေးငွေတစ် စိတ်တစ်ပိုင်းအား ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။